Bilanço Usulü Defter Tasdik Süresi
 
        Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereği ; kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri 2018 yılı için  774.018(yediyüzyetmişdörtbinonsekiz) TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.
 
       Dernekler Yönetmeliğinin 36. Maddesinde açıklandığı üzereYevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir, hükümleri gereği bilanço usulü 2019 yılında defter tutacak derneklerin son tasdik tarihi 31.12.2018 günüdür.