DERNEKLER YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA
 
            01.10.2018 tarihli ve 30552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler.”
 
Yine aynı yönetmelik değişikliği ile Dernekler Yönetmeliği’nin EK-21’ inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusu Ek'teki (Değişiklik yapılan beyanname sayfası) şekilde değiştirilmiş ve sayfanın sonuna dipnotlar eklenmiştir.
 
Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile sivil toplum örgütlerinde (Derneklerde/dernek şubelerinde/federasyonlarda) üyeliği bulunan gerçek ve tüzel kişilerin beyannamede bildirilen sayılara dahil olan herkesin Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)’ne kaydedilmesi ve üyeliğe kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında üyelere ait bilgilerin işlem tarihini izleyen 30 gün içerisinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilmesi, DERBİS kullanıcısı olmayanların bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
 
Tüm sivil toplum örgütlerimize önemle duyurulur.
 
EK: İndirmek için tıklayınız.